Waluta:
PLN

Regulamin sklepu

Opublikowano:

 

Regulamin

Uprzejmie informujemy, że zmianie uległa regulamin Sklepu Internetowego olimpsport.pl . Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.

Regulamin obowiązujący do 24 grudnia 2014 roku dostępny jest w tym miejscu: Pobierz regulamin

Nowy regulamin wchodzący w życie w dniu 25 maj 2018 dostępny jest poniżej.

 

Regulamin Sklepu Internetowego olimpsport.pl

Sklep internetowy olimpsport.pl jest prowadzony przez:

Spółkę Olimp Sport  Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach (41-400), ul. Oświęcimska 13, tel.: (32) 222 26 08, fax: (32) 222 26 08, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice -Wschód w Katowicach,  VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000061721, NIP: 2220677757 , REGON 276179841 (dalej: „Spółka”).

 

SŁOWNICZEK:

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego olimpsport.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

Konsument - w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego olimpsport.pl, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.

Materiały – wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w Sklepie Internetowym olimpsport.pl, w tym w szczególności zdjęcia, recenzje produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego olimpsport.pl

Olimp Sport – spółka pod firmą Olimp Sport  Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach (41-400), ul. Oświęcimska 13, Tel.: (32) 222 26 08  Fax: (32) 222 26 08 , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice -Wschód w Katowicach,  VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000061721, NIP: 2220677757 , REGON 276179841

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Spółki podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą, kartą kredytową.

Promocja produktowa – działanie marketingowe obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu;

Reklamacja - żądanie Klienat  kierowane do Sprzedawcy, pozostające w związku z niezadowalającą jakością produktu, jego wadami,  przede wszystkim żądanie wymiany, naprawy towaru, jak również  żądanie zwrotu całości lub części kwoty uiszczonej tytułem ceny

Rękojmia - odpowiedzialność Sprzedawcy  względem Klienat, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony, albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne).  Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej, albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej; w razie sprzedaży praw sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie praw (rękojmia za wady prawne).

Sklep Internetowy olimpsport.pl – prowadzony przez Spółkę sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową http://www.olimpsport.pl

Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym olimpsport.pl, na której przedstawione są informacje na temat produktu.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym korzystwniem jednego lub większej luczby środków porozumiewania się na odległośc do chwili zawarcia umowy włącznie

Zamówienie - polecenie dostarczenia lub wykonania usługi złożone przez Klienta w zakresie oferowanego   przez Sklep Interentowy olimpsport.pl asortymentu z obowiązkiem zapłaty.

 

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego olimpsport.pl, składania zamówień na produkty dostępne w  Sklepie Internetowym olimpsport.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia  Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego olimpsport.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego olimpsport.pl oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:

a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego olimpsport.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego olimpsport.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego olimpsport.pl lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego olimpsport.pl do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego olimpsport.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego olimpsport.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego olimpsport.pl z infrastrukturą techniczną Klienta.

6. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego olimpsport.pl oraz składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego olimpsport.pl  nie wymaga rejestracji.

 

§ 2 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego  olimpsport.pl

1. Klient zobowiązany jest do podania zgodnych ze stanem faktycznym danych wskazanych w formularzu zamówienia. Klient  wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Olimp-Sport Sp. z o.o. zgodnie z zaznaczoną opcją w trakcie składania zamówienia (odrębna zgoda na przetwarzanie danych dla celów marketingowych). Zamawiający, który wyraził zgodę na przetwarzanie danych dla celów marketingowych, wyraża tym samym zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Olimp-Sport Sp. z o.o. wysyłanych pocztą elektroniczną.

2.  Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym olimpsport.pl. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym olimpsport.pl jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta;

3. W celu zadeklamowania chęci usunięcia konta przez użytkownika, należy wysłać e-mail na adres sklep@olimpsport.pl

§ 3 Informacje o produktach

1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego olimpsport.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego olimpsport.pl

a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

b) nie zawierają kosztów dostawy.

3. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości  oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

4. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

5. Promocje w Sklepie Internetowym olimpsport.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 

§ 4 Warunki realizacji zamówień

1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego olimpsport.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia należy:

a) wejść na stronę interentową Sklepu Internetowego  olimpsport.pl

b) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

c) wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu);

d) w przypadku, gdy produkt będzie odebrany przez Klienta w siedzibie spółki, należy rozumieć przez to  główną  siedzibę spółki w Mysłowicach przy ul. Oświęcimskiej 13,

e) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania dostawy kurierem Klient może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem.

f) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;

g) kliknąć przycisk „Zakończ – złóż zamówienie” (lub równoznaczne)

3. Dopuszcza się również składanie zamówień z pominięciem sklepu internetowego – faksem lub pod adres e-mail. Zamawiający podaje wykaz zamawianych pozycji wraz z cenami, które powinny być zgodne z figurującymi w bazie danych sklepu internetowego w chwili składania zamówienia. Zamówienie takie powinno dodatkowo zawierać koszty przesyłki zgodne z cennikiem zawartym na Stronie Internetowej olimpsport.pl.  Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie w potwierdzenia przez Olimp-Sport Sp. z o.o. złożonego zamówienia.

4. Do każdej przesyłki dołączana jest faktura VAT lub paragon fiskalny.

5. W przypadku płatności z góry należy  opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności. Przedmiot zamówienia może być dostarczony Klientowi – w zależności od jego wyboru:

a) na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu (kurierem lub pocztą);

b) do wskazanej przez Klienta w zamówieniu siedzibie spółki – w takim przypadku odbiór przedmiotu zamówienia następuje siedzibie spółki w Mysłowicach.

6. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zamawia produkty z różnych kategorii produktowych, zamówienie może zostać podzielone na co najmniej 2 (dwie) części, z których każda będzie wymagała od Klienta oddzielnego potwierdzenia i wskazania sposobu realizacji zamówienia.

7. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Spółce oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.

8. Po złożeniu zamówienia przez Klineta,  na adres poczty elektronicznej wskazany przez  Klienta  zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Spółkę zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Spółki o przyjęciu oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w tym arty. 66 k.c.

9. Spółka zastrzega sobie prawo ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w odniesieniu do danych produktów, kategorii produktowych lub ilości zamawianych produktów.

10. Spółka zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który:

a) co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia dostarczanego za pośrednictwem Poczty Polskiej, płatnego przy odbiorze, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia go do właściwej placówki Poczty Polskiej;

b) co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską.

c) co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia w siedzibie Spółki.

11. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Spółki nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Spółka poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

12. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Spółka może zaproponować Klientowi:

a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Spółka będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia);

b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Spółka będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

c) wyznaczenie nowego terminu dostawy w celu realizacji całości zamówienia

13. W przypadku, gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia Spółka m może anulować zamówienie w całości lub dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana.

14. W przypadku anulowania zamówienia a zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Spółka zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 10 regulaminu.

15. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

 

§ 5 Modyfikacje zamówienia

1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Spółkę przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta.  Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Spółkę. Zasady zwrotu należności Klientom zostały szczegółowo opisane w § 10 regulaminu.

2. Zmian w zamówieniu można dokonywać  kontaktując się z siedzibą spółki.

3. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.

 

§ 6 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

1. Przesyłki są realizowane wyłącznie na terytorium Polski.

2. Zapłaty można dokonać:

a) podczas odbioru przedmiotu zamówienia  w siedzibie głównej spółki, gotówką, kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Spółkę.  W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym  olimpsport.pl

b) podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go przez Pocztę Polską lub firmę kurierską - gotówką.  W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego  olimpsport.pl

c) przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) - przelewem bankowym,  kartą płatniczą, kartą kredytową w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w  danym momencie przez Spółkę. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Spółkę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.

3. Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze. Forma płatności może być uzależniona od rodzaju produktu i/lub miejsca odbioru zamówienia.

4. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym olimpsport.plo są cenami brutto.

 

§ 7 Czas realizacji zamówień

1. Termin otrzymania przesyłki przez Klienta określony jest jako suma czasu realizacji zamówienia (przygotowania zamówienia do wysyłki) oraz czasu dostawy.

Zamówienie realizowane jest w najkrótszym możliwie terminie – do 7 dni roboczych od daty jego złożenia. Jeżeli Klient wybrał realizację na podstawie przedpłaty (przelew na konto), termin realizacji zamówienia zaczyna biegnąć z momentem otrzymania przedpłaty.

2. Przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres lub do  siedziby głównej spółki.

3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

4. Dostawa zamówienia odbywa się poprzez wysyłkę zamówionych produktow pod wskazany w formularzu zamówienia adres Klienta poprzez dostarczyciela przesyłek. Do kosztów zamówienia doliczany jest koszt wysyłki. Biorąc fakturę VAT transport jest osobno wyszczególniony. Biorąc na paragon koszt transportu jest rozbity i dodany do cen produktów.

 

§ 8 Warunki reklamacji

1.Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Produktu z Umową Sprzedaży. W szczególności sprzedany

Produkt jest niezgodna z Umową Sprzedaży, jeżeli:

a) nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie Sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d) została Klientowi wydana w stanie niezupełnym

3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa.

4. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.

5. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe z przyczyn leżących po stronie zamawiającego.

6. Klient, nabywający produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (konsument), ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego towaru.

7. Spółka w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.                      

8. Warunkiem koniecznym, aby Spółka rozpatrzyła reklamację, jest dostarczenie jej przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) od Spółki i opisem reklamacji.

9. W przypadku złożenia reklamacji za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, reklamację (tj.  reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres głównej siedziby spółki. W przypadku dostarczenia Klientowi produktu przesyłką opłacaną za pobraniem lub dostarczenia produktu do Spółki, zwrot kosztów zamówienia nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w § 10 poniżej.

10. Jeżeli rzecz ma wadę, Klinet może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych dolegliwości dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wa albo wadę usunie - Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę.  Niniejsze uprawnienia mają co do zasady charakter równorzędny.

11. Jeżeli Klinetem jest konsumentem, może :

a) zamiast zaproponowanego przez spółkę usunięcia wady żądać  wymiany rzeczy na wolną od wad

b) albo zamiast wymiany rzeczy, żądać usunięcia wady,

- chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów  w porównaniu z zaproponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

12. Jeżeli spośród sprzedanych Produktów tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od Produktów wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy ograniczone jest do Produktów wadliwych.

13. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji  do ceny wyniakającej z umowu, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostają do wartości rzeczy bez wady.

14. Klinet, w tym konsumnet,  nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest niestotna.

15. Jeżeli Klient będący konsumentem zarządza wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złoży oświadczenie o obniżeniu ceny  określając kwotę o którą ma być obniżona, a Sprzedawca  nie ustosunkuje się do tego żądania  w terminie 14 dni, uważa się że żądanie uznał za uzasadnione. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.

15. Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Spółce za nabycie danego produktu.

 

§ 9 Odstąpienie od umowy

1. Konsument może zrezygnować z zamówienia kontaktując się z spółką

2. Klient będący konsumentem, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym  w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym bez podawania przyczyny   w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia.

3. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy, który  stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. Złożenie formularza może nastąpić poprzez przesłanie go pocztą/ kurierem, jak również przesłaniem drogą elektroniczną.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

4. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić Spółce produkt niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni  od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Spółka zaproponowała, że sama odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie  rzeczy przez jego upływem. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.

7. Konsument, który odstąpił od umowy może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części:

a)  w siedzibie

b) dostarczonej Pocztą Polską lub kurierem

9. Spółka nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

10. Konsument ponosi odpowiedzialności za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru,   cech i funkcjonowania.

 

§ 10 Zwrot należności Klientom

1. Spółka dokona zwrotu wszystkich dokonanym przez Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia produktu,  w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją (przedpłata);

b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;

c) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało odebrane w siedzibie  i było uprzednio opłacone z góry;

d) reklamacji

2. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

3. Spółka dokona zwrotu pieniędzy na:

a) rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą kredytową lub płatniczą Klienta) – jeśli zamówienie było opłacone:

- z góry za pomocą przelewu, kartą płatniczą,  karty kredytowej;                                                                                    - przy odbiorze u kuriera lub na poczcie

b) do rąk własnych Klienta – jeżeli Klient wyrazi żądanie zwrotu gotówki  w ten sposób i osobiście stawi się w siedzibie głównej spółki

4. Jeżeli Klient będący konsumentem wybrał jako sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowanych przez uprawnionego przedsiębiorcę, Spółka nie ma obowiązku zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów przesyłki.

5. Sklep ponosi koszty odesłania rzeczy nadesłanej przez konsumenta. W innym przypadku: tylko i wyłącznie gdy wyrazi na to zgodę w sposób wyraźny.

6. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Spółce numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Spółce takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

 

§ 11 Promocje

1. Na stronach Sklepu Internetowego mogą znajdować się informacje o promocjach produtowych (zwanych dalej „Promocjami”).

2. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia.

3. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Sklepu Internetowego olimpsport.pl, chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.

4. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.

 

§ 12 Dane osobowe

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych podanych przez niego w  formularzu zamówienia sklepie internetowej oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego olimpsport.pl w tym  dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym olimpsport. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Spółkę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym.

2. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

3.Spółka oświadcza, że prowadzona przez nią polityka prywatności jest zgodna i czyni za dość   przepisom Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926)

 

§ 13 Postanowienia końcowe

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2. Spółka dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże Spółka nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego

3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Spółka nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi będącemu konsumentem przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy.

5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014  o prawach konsumenta  (Dz. U.2014 poz. 827)

6. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Spółką rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Spółki.

7. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego olimpsport.pl  zmienionego regulaminu.

 

§ 14 RODO

Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem informujemy zgodnie z art. 13 i nast. rozporządzenia , że Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Pani/a danych osobowych jest OLIMP SPORT sp. z o.o Oświęcimska 13 Mysłowice 41-400 olimp@olimpsport.pl.

Pozyskane przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji zamówień złożonych w sklepie internetowym, obsługi reklamacji, zwrotów innych sprawach związanych z realizacją zamówień oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 p. b rozporządzenia. Odbiorcami danych osobowych mogą być kontrahenci i partnerzy Administratora (podmioty, które zamierzają przetwarzać dane osobowe w celach obsługi administratora). Kategorie danych przetwarzane przez Administratora to: imię, nazwisko, email, adres dostawy, telefon

Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego [po 25 maja 2018 r.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W zakres czynności przetwarzania danych osobowych nie wchodzi profilowanie danych

Dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego w rozumieniu art. 13 ust. 1 lit f rozporządzenia.